Chiharu Shiota - In Silence | More

Chiharu Shiota - In Silence, 2002

See more Chiharu Shiota posts here.

Installations by Chiharu Shiota